Företag

Styrelsens yttrande på inkomna motioner inför årsmötet

  • Föreningen
  • 10 mars 2023

Det har inkommit tre motioner inför årsmötet torsdagen den 14 mars. Här är styrelsens yttranden på dessa motioner.

Datum: Tisdagen den 14 mars
Tid: 18:00
Plats: Arenarummet på Tele2 Arena
Entré: Arenaslingan 14, på gatuplan under den södra läktaren.

Att tänka på inför ditt deltagande på årsmötet
Kom ihåg att ta med dig legitimation samt ditt medlemskort i Djurgården Fotboll. Alla som är 18 år eller äldre har rösträtt. Rösträtten får inte utövas genom ombud.

Är du inte medlem i Djurgården Fotboll? Gör som över 25 000 andra och bli det HÄR.

Motioner

Motion nummer 1
Marcus Pärlklo, medlemsnummer 11411.

Bakgrund
Djurgårdens IF förutsättningar för att bygga en stabil grund och utvecklas som förening härleds av en stark ekonomi. Utifrån ett långt perspektiv så förlorar Djurgården IF köpkraft av att erhålla pengar i ett fiat-system, där inflation är faktorn till detta.

För att sätta detta i exempel - för varje 100 kr Djurgårdens IF hade sparat i dollarn sedan 1891 hade motsvarat 3.5kr i dagens värde (-96,5%). För varje 100 kr Djurgårdens IF hade sparat sedan år 2000 i euron hade motsvarat idag 71.9kr (-28,1%). Inflationsförväntningarna ser ut att öka på kort sikt och trenden onekligen av alla existerande fiat-system pekar på lägre köpkraft under en längre tid. Även inom SEK:en där 100 kronor sedan 1950 hade motsvarat 1928 kronor idag (19,28x).

För att motverka detta ekonomiska tillslag bör Djurgårdens IF hålla en andel av sin köpkraft i Bitcoin och redovisa detta inom balansräkningen, ett fenomen som inte är nytt i europeiska klubbar - exempelvis PSV. Den kontroversiella digitala valutan besitter egenskaper som kan bidra till att Djurgårdens IF köpkraft blir väsentligt mycket starkare på både kort och lång sikt.

De mest essentiella egenskaperna är:
- Valutan kan inte få ett större totalt utbud vilket betyder att det blir en “indirekt hävstång” till fiat-systemet förutsatt att det är en statisk efterfrågan i Bitcoin.
- Valutan kan inte hackas eller kopieras, dvs det löser “double-spending problem”.

Förslag till beslut
- Djurgårdens IF styrelse ska avgöra hur stor andel man vill hålla i Bitcoin på kort samt lång sikt.
- Om Djurgården IF inte väljer att hålla Bitcoin idag eller inom närmaste framtid - ska frågan redas ut igen för att se om potentiella omvärldsfaktorer har en inverkan, förslagsvis till nästa årsmöte.

Styrelsens yttrande
Styrelsen yrkar avslag på motionen. 

Djurgården Fotboll undersöker kontinuerligt hur man på bästa sätt kan förvalta och utveckla föreningens ekonomiska ställning och konkurrenskraft. Vi påverkas liksom alla andra av vår omgivning och det är viktigt att vara öppen för nya idéer. Styrelsens bedömning är dock att motionens förslag inte är lämpliga att genomföra i Djurgården Fotboll, inom ramen för en sådan ambition, utan snarare utsätter föreningen för onödig risk då valutan som föreslås är volatil och osäker. De ekonomiska principer föreningen styrs efter är inte förenliga med ett sådant risktagande.

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 

Motion nummer 2
Erik Hellgren medlem 31179, tillsammans med Nils Grundström medlem 29736.

Bakgrund
Det Allsvenskan saknar sportsligt tar den igen på hemma- och bortasektionerna runt om i landet, men publiksiffrorna på de senare av dessa motarbetas av matchernas avsparkstider. Att resa 50 mil eller mer på en vardag för att se sitt hjärtas lag spela kan inte anses rimligt, och verkligen inte supporterfrämjande. Svensk fotboll har haft en fantastisk utveckling av sin läktarkultur, men för att den fortsatt ska kunna växa med fler fyllda läktare behöver vi ha ett spelschema som stimulerar bortaresandet. 

Vi anser att avspark för matcher som spelas 30 mil eller mer från Stockholm ska ske inom tidsramen lördag kl. 13:00 till söndag kl. 16:00. Vi tror att resor på ett avstånd om 30 mil eller mindre är rimliga att göra utanför denna tidsram, men att större avstånd försvårar för en stor mängd supportrar. Denna förändring skulle dels kraftigt gynna bortaresandet inom Djurgården och därmed lagets chanser till framgångar, men även läktarkulturen i stort. TV-bolagen har förstås ett intresse av vilka lag som spelar vilka dagar och tider, men samtidigt vore deras sändningar också betjänta av välfyllda bortasektioner. Problemet med att avspark för sommarens och höstens matcher bestäms under senare delen av våren behöver också adresseras. Vi tror att detta minskar antalet som reser till bortamatcher då möjligheten att planera långsiktigt efter spelschemat försvåras kraftigt. Därför anser vi att man bör sträva mot att samtliga 30 omgångars speldagar och avsparkstider bestäms vid det första spelordningsmötet i december. Vi är medvetna om att europaspelet har en viss påverkan på spelschemat, samt att matchdagar kan behöva flyttas även efter schemat fastställts, men vi anser ändå att förutsättningarna för bortaresor skulle förbättras av att majoriteten av speldatumen planeras in direkt 

Djurgården Fotboll antog en motion för att förbättra det allsvenska spelschemat på årsmötet 2015.1 Även om vår motion är förenlig och nära besläktad med denna, så särskiljer sig vår motion genom att närmare specificera hur matchdagar bör anpassas efter reslängd, och när dessa bestäms. 

Förslag till beslut
– Att Djurgården Fotboll ska aktivt gentemot SvFF, sändande tv-bolag, SEF och andra relevanta parter verka för att avspark för matcher som spelas 30 mil eller mer från bortalagets hemvist ska ske inom tidsramen lördag 13:00 till söndag 16:00 
– Att Djurgården Fotboll ska samarbeta med alla relevanta parter som verkar för liknande mål 
– Att Djurgården Fotboll ska aktivt gentemot SvFF, SEF och andra relevanta parter verka för att matchdagar och avsparkstider för att samtliga 30 allsvenska omgångar fastställs innan säsongsstart 
– Att styrelsen i Djurgården Fotboll ska på kommande års- eller medlemsmöten återrapportera hur arbetet fortgått samt övrig relevant information i frågan.

Styrelsens yttrande
Styrelsen yrkar bifall på motionen. 

Styrelsen anser, i linje med motionsställarens argumentation, att stämningen på våra arenor i Allsvenskan är en av svensk elitfotbolls (liga och föreningar) främsta konkurrensfördelar. Vi sympatiserar med inställningen att matcher, så långt det är möjligt, ska underlätta för resande supportrar och främja en aktiv läktarkultur. Oavsett det gäller när spelprogrammet sätts eller tidpunkt för avspark. 

Det finns dock komplicerande faktorer. Processen behöver uppfattas som rättvis och solidarisk mellan de allsvenska fotbollsföreningarna och det är viktigt att upprätthålla en fortsatt spridning av vardagsmatcher och helgmatcher. Spridningen är en viktig faktor för föreningens publiktillväxt och kommersiella utveckling. Hänsyn behöver också tas till sådant som hemmalagets intressen och förutsättningar, Europaspel, spelares återhämtning, arenors tillgänglighet, myndighetsbeslut och TV:s avtal/önskemål. 

De flesta kan nog vara överens om att allsvenskans starka position och utveckling inom stämning och läktarkultur, utöver supporterrörelsens egen drivkraft och uttryck, också främjats av en samverkansorienterad inställning hos de viktigaste intressenterna kring svensk elitfotboll. Här finns det anledning att vara ödmjuk och konstatera att fler aktörer bidragit positivt för att växa intresset för svensk klubbfotboll och supporterkultur. Här ingår även intressenter, som ser de beslut som skulle krävas för att implementera motionens innehåll fullt ut, som en påtaglig utmaning. Vi tror därför alla parter gynnas av att vara öppna för kompromisser. Med det sagt delar styrelsen motionärernas målbild.

Styrelsen yrkar därför bifall på motionen. 

Motion nummer 3
Carl Dahlström medlem 34174, tillsammans med Niklas Lindmark medlem 23403.

Bakgrund
Djurgården har under de senaste åren tagit stora steg när det gäller merchandise och under vintern har många andra lags supporterskaror beklagat sig över hur långt efter de ligger efter oss! Keep up the good work! Det som för mig är hjärtat i merchandiseförsäljningen är våra matchtröjor, alla minns sin första och Coca Carola har hyllet den med en låt.

Det som stör mig är prissättningen för juniortröjorna. Alla vill kunna ge sin son eller dotter en matchtröja men som priserna är i år och med rådande ekonomi så är det många familjer som inte kommer ha den möjligheten. Att ha möjligheten att bära en matchtröja i skolan eller på den lokala fotbollsplanen tror jag också har ett syfte som i sig stärker föreningen.

Utan att ha insyn i våra sponsoravtal så föreställer jag mig att det vår tröjtillverkares priser som påverkar vår prissättning av juniortröjorna. Men för att få fler ungdomar och barn att ha råd att bära de vackraste av tröjor skulle jag vilja se en subventionering eller prissänkning till max 499 kr för en juniortröja utan tryck. 

Förslag till beslut
Att styrelsen eller ansvarig part för diskussioner med Adidas tar fram eller subventionerna en juniortröja per säsong med högsta kostnad 499:-.

Styrelsens yttrande 

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Styrelsen delar motionärens positiva omdömen om Djurgårdsbutikens utveckling och sympatiserar också med motionärens ambition att sänka de ekonomiska trösklarna så att fler kan bli en del av Djurgårdsfamiljen och sprida våra blårandiga färger. 

Styrelsen anser att det kan vara motiverat att göra undantag ifrån ekonomiska hänsyn, som annars behöver vara praxis, om målgruppen är barn. Styrelsen känner dock en tveksamhet till att yrka bifall till en motion med en påtagligt verksamhetsoperativ karaktär. Det är styrelsen bedömning att det i slutändan är verksamheten, i det här fallet Djurgårdsbutiken, som är bäst lämpad att göra nödvändiga avvägningar kring sortiment, kvalitet, design och prissättning.

Styrelsen hänvisar frågan till verksamheten med en uppmuntran att intensifiera arbetet, tillsammans med Adidas, för att hitta ett alternativ för matchtröja junior med reducerat pris. Ambitionen bör vara att landa på en prisnivå likt den motionären föreslår men det är också ett beslut som ytterst bör tas av verksamheten när man kommit längre i dialogen med leverantören. Återkoppling till medlemmar om hur arbetet fortskrider ska ske via hemsida och på föreningens medlemsmöte.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Årsmöte 2023
Datum:
 Tisdagen den 14 mars
Tid: 18:00
Plats: Arenarummet på Tele2 Arena, entré under arenans södra läktare.
Är du inte medlem i Djurgården Fotboll? Bli det HÄR

HÄR kan du ta del av Djurgården Fotbolls stadgar.

Senaste nyheter

Relaterat