Företag

Visselblåsartjänst

Vi vill driva Djurgården Fotboll på ett långsiktig och hållbart sätt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning men som även i bredare bemärkelse, är av särskilt olämplig karaktär, har vi inrättat en visselblåsarlösning. 

I första hand kan man alltid vända sig till ansvarig inom Djurgården Fotboll men känsliga uppgifter kan av olika anledningar vara svåra att lämna. Som komplement till vår strävan efter ett öppet föreningsklimat har vi därför valt att implementera en visselblåsartjänst. Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en kanal där händelser eller förhållanden ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren känner rädsla för repressalier. Vår förhoppning är att missförhållanden snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas innan de underliggande orsakerna växer. För ändamålet anlitar vi den externa parten 2Secure som utomstående och oberoende aktör.


Innan du går vidare ber vi dig ta det av vår visselblåsarpolicy. Du hittar den här. Den innehåller fördjupad information, bland annat om vad som kan anmälas, vem som kan anmäla och fördjupad information om rapporteringsverktyget. Djurgården Fotboll har valt att hålla visselblåsartjänsten öppen för alla. Det här förhållningssättet har vi valt eftersom vi är måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.


Alla anmälningar tas emot och hanteras alltså av en extern aktör enligt samma rutiner och säkerhet men vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Djurgården Fotbolls verksamhet som omfattas i skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Läs mer här.

 

RAPPORTERING VIA INTERNA VISSELBLÅSARKANALER

Rapportering görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 077-177 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från Djurgården Fotboll eller med Djurgården Fotbolls leverantör för visselblåsartjänster 2Secure efter överenskommelse.

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du uppge den företagsunika koden RAJ450 för att identifiera att det är för Djurgården Fotboll anmälan görs. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar Djurgården Fotbolls primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista med flera namn. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid Djurgården Fotboll som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas. När du rapporterar till Djurgården Fotbolls interna rapportering kanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 

RAPPORTERING VIA EXTERNA VISSELBLÅSARKANALER

Utöver att rapportera till Djurgården Fotbolls interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Se Arbetsmiljöverkets hemsida för sammanställning över behöriga myndigheter, respektive myndighets ansvarsområde samt kontaktuppgifter: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/


OM DET LAGSTADGADE MEDDELARSKYDDET

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering.

Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet.

Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL).