Företag

Vanliga frågor

Vad är en skolidrottsförening?

En skolidrottsförening är en idrottsförening för barn och unga av barn och unga. Det betyder att utöver själva idrottandet är det viktigaste att barn och unga är de som leder och bestämmer i föreningen. En skolidrottsförening har en nära koppling till skolan men är juridiskt självständig från skolan. Det betyder att det inte är rektor eller lärare som bestämmer över skolidrottsföreningen utan de elever som väljer att bli medlemmar.
Skolidrottsföreningar får syssla med vilken typ av fysisk aktivitet som helst så länge det är medlemmarna (barn och ungdomarna) som vill ha den aktiviteten. De flesta aktiviteter hålls i direkt anslutning till skoldagen alltså före skolan börjar, under längre raster och efter skolan slutat.
Skolidrottsföreningar tillhör Riksidrottsförbundet genom sitt eget specialidrottsförbund Skolidrottsförbundet.

 

Skolidrottsförening och ämnet idrott och hälsa

Ämnet idrott och hälsa eller idrott som det ofta kallas i skolan är ett ämne som följer en läroplan. Läroplanen säger vad en elev ska klara av för att få ett visst betyg i ämnet och under ett läsår behöver en elev visa att den klarar av de krav som läroplanen ställer.

En skolidrottsförening har ingen läroplan utan det är föreningens medlemmar (elever på skolan) som bestämmer vilka aktiviteter som ska hållas. Det finns inga betyg eller krav på att kunna göra vissa saker utan det är upp till medlemmarna att bestämma vad de vill göra.

 

Skolidrottsföreningen och skolan

Skolidrottsföreningen är juridiskt självständig från skolan. Det betyder att i skolan är rektor ytterst ansvarig för vad som händer men i inte i skolidrottsföreningen. I skolidrottsföreningen är det styrelsen som är ytterst ansvarig. Styrelsen väljs av medlemmarna vid ett årsmöte.

Även om skolan och skolidrottsföreningen inte följer samma lagar och regler så är det viktigt att föreningen har en bra relation till rektor, lärare och annan personal på skolan. Skolidrottsföreningen behöver ofta låna idrottshallar, klassrum och andra lokaler av skolan samt behöver få hjälp att låna material. Vi tycker därför att den viktigaste relationen för en skolidrottsförening är relationen till skolan som skolidrottsföreningens medlemmar går på. 

När Djurgården Skolidrott arbetar med Skol IF bedrivs verksamheten helt i enlighet med skollagen, grundskolans läroplan och rådande regelverk för idrottsrörelsen.

 

Medlemskap skolidrottsförening

Vem som kan bli medlem i en skolidrottsförening bestäms i föreningens stadgar. Det gäller även om det ska få kosta pengar att vara medlem. Vi rekommenderar dock inte att det står hur mycket det ska kosta att vara medlem i stadgarna. Det gör det krångligt om ni sen vill ändra hur mycket det ska kosta.

Vår rekommendation är att ni väljer att det ska kosta 10kr att vara medlem i ert Skol IF men att skolan går in och betalar medlemskapet. Anledningen till detta är att vissa bidrag en Skolidrottsförening kan få kräver att det kostar något att vara medlem i föreningen. 

 

Stadgar skolidrottsförening

Stadgar är ett krångligt ord men är som ett regelverk eller en lag som föreningar själva bestämmer om och sen följer. Stadgarna måste följa svensk lag men kan annars se ut lite så som man vill. Skolidrottsförbundet har tagit fram något som de kallar för normalstadgar, det betyder att det är stadgar som de tycker är bra för skolidrottsföreningar, följer lagen och alla regler som Riksidrottsförbundet har. Vi rekommenderar att ert Skol IF använder vi Skolidrottsförbundets normalstadgar, du hittar dem här.

 

Årsmöte skolidrottsförening

Minst en gång per år ska en skolidrottsförening hålla ett årsmöte. På årsmötet får alla medlemmar delta och rösta i de frågor som finns på dagordningen. Det är på årsmötet som medlemmarna röstar om vilka som ska sitta i styrelsen för nästkommande år. Hur och när årsmötet ska hållas står skolidrottsföreningens stadgar.

 

Styrelse skolidrottsförening

Alla föreningar har en styrelse som är den grupp personer som styr föreningen mellan årsmötena. I skolidrottsföreningar är det barn och unga som sitter i styrelsen. Om det bara finns barn under 18år i föreningen måste styrelsen alltid ha minst en person som är över 18år i styrelsen. Styrelsen träffas regelbundet under året och har styrelsemöten där de tillsammans utifrån uppdraget de fått på årsmötet utvecklar och styr föreningen.

Det finns bra utbildningar för hur styrelsearbete går till, skolidrottsförbundet har egna digitala utbildningar som du hittar här. Djurgården Skolidrott har utöver det utvecklat en egen Styrelseakademi.

 

Unga leder unga

En viktig del av skolidrottsföreningar är att unga ska leda andra unga i idrottsverksamhet. Det betyder att du som medlem i en skolidrottsförening kan utbilda dig och ledarskap och sen leda andra medlemmar i olika aktiviteter. Skolidrottsförbundet har tagit fram olika digitala utbildningar i ledarskap som du hittar här. Djurgården Skolidrott har också utvecklat en egen Ledarskapsakademi.

 

Skollag

Du har säkert sett på film från USA hur man tävlar för sin skola i stället för en idrottsförening så som vi gör i Sverige. Med en skolidrottsförening kan ni kombinera det här, ni tävlar för er skolidrottsförening men eftersom alla medlemmar går på er skola så blir det också för skolan. Det finns inget krav att en skolidrottsförening måste ha skollag men möjligheten finns för de medlemmar som vill gå ihop, bilda ett skollag och sen antingen tävla mot andra skolor eller bara träna tillsammans. På många platser i landet finns det Skol DM där Skolidrottsföreningar kan tävla mot varandra i olika idrotter. Djurgården Skolidrott har också en egen kostnadsfri CUP-verksamhet på höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov för alla skolor Skol IF vilka samarbetar med oss. 

 

Administration skolidrottsförening

Varje skolidrottsförening har precis som alla organisationer en viss administrativ börda. För skolidrottsföreningar handlar det protokoll från styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budgetarbete, redovisning i Idrott online och mot Skatteverket med mera. Det kan verka som ett omfattande arbete och beroende på ambitionsnivå är det också det. Djurgården Skolidrott tar dock fullt administrativt ansvar för samtliga skolor vilka samarbetar med oss och sköter samtliga myndighetskontakter.Får Skol IF aktivitetsbidrag?

Ett Skol IF kan erhåller aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet (RF) för de aktiviteter vilka bedrivs utanför skoldagen, på kvällar, helger och lov. Ni kan läsa mer om hur aktivitetsstödet ser ut här. 
  
Ett Skol IF kan även beroende på vilka kommunala regler som gäller i er kommun erhålla kommunalt aktivitetsstöd. 


  
Samarbete med andra föreningar

En Skol IF har möjligheter att samarbeta med andra lokala idrottsföreningar. De föreningar vilka önskar samverka med ett Skol IF kan precis som annars höra av sig, presentera sin verksamhet och vad de önskar göra tillsammans. 
  
Djurgården Skolidrott vill dock poängtera att vi inte inleder samarbeten av elitförberedande karaktär utan vårt och ert mål om ni önskar samverka bör vara brett folkhälsofrämjande arbete.  


  
Vilka tider bedrivs verksamheten?

Skol IF bedriver verksamhet före och efter skoldagen samt under skollov och vissa utvalda helger. 


  
Vad betyder det att bli medlem i Skol IF? 

Att bli medlem i Skol IF betyder att man blir medlem i just Skol IF. 
  
För att bli medlem måste eleven (och dennes vårdnadshavare!) ansöka om att bli medlem. Det går alltså inte att bli medlem per automatik. Medlemskapet är inget krav för deltagande med det ger rättigheter som en icke-medlem saknar i form av inflytande över föreningen. En medlem kan sitta i styrelsen, lämna in motioner och rösta på årsstämman. 
Medlemskapet innebär också att medlemmen är försäkrad på samtliga aktiviteter som äger rum i föreningens regi, oavsett plats aktiviteten äger rum. 


  
Relationen till Djurgården Fotboll, Djurgården Hockey och Alliansföreningen Djurgårdens IF 

Djurgården Skolidrott är en fristående icke-vinstdrivande ideell förening. 
  
För att reda ut begreppen lite så består Djurgårdens IF av en central alliansförening vilken äger rättigheterna till Djurgårdsskölden och namnet Djurgårdens IF. I alliansföreningens styrelse sitter representanter för samtliga sektionsföreningar, till exempel Djurgården Handboll, Bowling, Amerikansk Fotboll och Bordtennis men också de större föreningarna Fotboll och Ishockey. 
  
Det går inte som enskild att bli medlem i alliansföreningen utan enbart i olika sektionsföreningar. Genom att betala medlemsavgift till exempel Djurgården Boxning blir du alltså inte medlem i Djurgården Fotboll. De två föreningarnas medlemmar har inte med varandra att göra. För att sammanfatta, det finns ingen person som är medlem i Djurgårdens IF eller i DIF utan personer är alltid medlemmar i sin sektion. 
  
Djurgården Skolidrott är inte en sektion inom Djurgårdens IF utan arbetar helt fristående men med rätten från Alliansföreningen att använda Djurgårdsskölden och namnet Djurgårdens IF. Anledningen till detta är att Alliansföreningens stadgar inte är anpassade för en ideellförening och därför valdes denna väg. 
  
Låter det intressant? Välkommen att ta en första kontakt med vår verksamhetschef [email protected].