Företag

Stadgar för DIF FF

Djurgårdens IF Fotbollförening (nedan kallad föreningen) har organisationsnummer 802015-5043 och hemvist i Stockholms stad. Dessa stadgar beslutades vid föreningens årsmöte 2019-03-06.

 

Ändamål

1.

Föreningen har till uppgift att främja fotbollsidrotten genom att bedriva fotbollsverksamhet för kvinnor och män i alla åldrar. För detta ändamål ska föreningen välja lämpliga verksamhetsformer, anpassa sin verksamhet efter samhällets krav samt verka för samarbete och förståelse mellan idrottsföreningar och de myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av verksamheten. 

Föreningen ska motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en ren idrott fri från doping och annan otillbörlig påverkan.

Föreningen får bedriva sin verksamhet i idrottsaktiebolag enligt de bestämmelser som beslutats av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Föreningen ska, om den upplåter sin rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet till ett idrottsaktiebolag, äga minst 99 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget.

Föreningen får också bedriva föreningsfrämmande verksamhet i bolagsform. 

 

Tillhörighet

2.

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom distriktsidrottsförbundet Stockholms Idrottsförbund (SIF) samt specialidrottsdistriktsförbundet Stockholms Fotbollförbund (StFF).

Föreningen är skyldig att följa stadgar, tävlingsregler och andra beslut från överordnade idrottsorgan.

 

3.

Föreningen är medlem i Djurgårdens IF Alliansförening (DIF). Detta medför rättigheter att företräda DIF i officiella sammanhang. Föreningen är skyldig att använda de emblem, färger och andra symboler som är specifika för DIF i tävlings- och andra idrottssammanhang. 

 

Värdegrund

4.

Föreningen ska bedriva sin verksamhet i överensstämmelse med den värdegrund som är fastställd av DIF. 

 

Medlem

5.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

6.

Medlem

 • ska följa stadgar, bestämmelser och beslut från föreningen samt från de organisationer som nämns i punkt 2,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • ska betala den medlemsavgift som årsmötet har fastställt och övriga av föreningen beslutade avgifter,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen och
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar, behandlar och publicerar medlemmars personuppgifter på det sätt som föreningen beslutar i sin verksamhet och som ska vara i enlighet med gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. 

 

7.

Inbetald årlig medlemsavgift gäller ett år från den dag avgiften betalas.

Medlem kan av styrelsen utses till ständig medlem. Sådant medlemskap går också att få genom att betala en engångsavgift som är fastställd på årsmöte. 

 

8.

Medlem kan på styrelsens förslag av föreningens årsmöte utses till hedersordförande eller hedersledamot i föreningen.

 

9.

Medlem som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och som vill utträda ur föreningen ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

10.

Medlem som två år i följd inte har betalat medlemsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

 

11.

Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller handlar i strid med stadgar, tävlingsregler och andra beslut från de organisationer som nämns i punkt 2. Ett beslut om uteslutning kan antingen gälla tills vidare eller vara tidsbegränsat. En tidsbegränsad uteslutning får vara högst sex månader räknat från den dag då beslutet börjar gälla.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället ge medlemmen en varning.

Innan ett beslut om uteslutning eller varning fattas ska styrelsen skriftligen erbjuda medlemmen att inom 15 dagar yttra sig över de omständigheter som har lett till att medlemskapet ifrågasätts. 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och det ska senast tre dagar efter beslutet skickas till medlemmen. Beslutet ska innehålla både styrelsens motiv och en upplysning om hur beslutet kan överklagas. Beslut om uteslutning gäller inte förrän klagotiden har gått ut alternativt när ett eventuellt överklagande har avgjorts.  

 

Medlemsmöte

12.

För att informera medlemmarna om föreningens verksamhet och dess ekonomi ska styrelsen varje år arrangera minst ett medlemsmöte. Alla medlemsmöten ska utannonseras på föreningens officiella hemsida. 

 

Styrelse

13.

Föreningen styrs övergripande av dess styrelse. Styrelsen ska se till att föreningen följer gällande författningar och andra regler och ansvarar särskilt för att

 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • förvalta föreningens medel,
 • till föreningens årsmöte presentera verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar, 
 • bereda frågor som ska behandlas av föreningens årsmöten,
 • verkställa beslut från sådana möten,
 • se till att föreningens emblem, färger och andra immaterialrättsliga kännetecken inte missbrukas eller används på ett obehörigt sätt och
 • i särskild arbetsordning meddela föreskrifter och riktlinjer för föreningens verksamhet.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning och de ska närvara vid årsmöte om de inte har giltigt förfall.

 

14.

En styrelse väljs av årsmötet. Den ska bestå av en ordförande samt minst fyra och högst nio övriga ledamöter. Dessutom får väljas högst två suppleanter. 

Ordförande och eventuella suppleanter väljs för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en mandattid om två år, varav hälften av ledamöterna utses växelvis på varje årsmöte. Fyllnadsval kan bli aktuellt om en styrelseledamot lämnar sitt uppdrag innan mandattiden har gått ut.

Styrelsen ska vara sammansatt så den representerar föreningens olika aktiviteter, utövare och medlemmar.

Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande och organiserar sig i övrigt som den finner lämpligt. Styrelsen kan adjungera ytterligare ledamöter. 

Om en ledamot inte kan delta i styrelsearbetet, och den frånvaron inte är tillfällig, ska en suppleant ersätta. Detta förutsätter att årsmötet har valt minst en suppleant. Om det finns flera suppleanter valda inträder de som ersättare i den turordning som årsmötet har beslutat. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till arbetsutskott eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Styrelsen får också tillsätta de kommittéer och andra organ som behövs för verksamheten. 

 

15.

Valbar som ordinarie styrelseledamot eller suppleant är röstberättigad medlem. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas.

 

16.

Styrelsen ska sammanträda när ordföranden, eller minst hälften av alla ordinarie styrelseledamöter, bestämmer detta. Styrelsen är beslutför om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av det totala antalet ledamöter är närvarande. 

Varje styrelseledamot har en röst och beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning ska ske öppet, men vid val kan omröstningen vara sluten om någon ledamot begär detta. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst, dock inte om det gäller val för då ska i stället lotten avgöra.

 

17.

Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen beslutar.

 

Årsmöte och extra årsmöte

18.

Föreningens årsmöte ska hållas senast den 31 mars. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Styrelsen ska kalla till mötet genom ett meddelande på föreningens officiella hemsida senast sex veckor före årsmötet. Meddelandet ska fram till årsmötet vara lätt att hitta på hemsidan.

Om det finns väsentliga avvikelser från planerad budget eller annan tidigare given ekonomisk information ska den informationen medfölja kallelsen.

 

19.

Ett extra årsmöte ska hållas om

 • styrelsen anser att det är nödvändigt,
 • någon av föreningens revisorer skriftligt begär det eller
 • minst 5 procent av föreningens röstberättigande medlemmar skriftligt begär det. 

Styrelsen ansvarar för att kalla till ett extra årsmöte. Kallelsen ska göras genom ett meddelande på föreningens officiella hemsida senast två och högst fyra veckor före mötet. Meddelandet ska fram till det extra årsmötet vara lätt att hitta på hemsidan.

Har styrelsen från revisor eller medlemsgrupp fått en skriftlig begäran om att ett extra årsmöte ska hållas ska styrelsen senast inom två veckor kalla till ett sådant möte.

 

20. Styrelsen ska i förväg på föreningens officiella hemsida publicera visst underlag till årsmötet. Dessa underlag ska fram till årsmötet vara lätta att hitta på hemsidan.

Senast två veckor före årsmötet ska följande vara publicerat:

 • Eventuella skriftliga underlag till de ärenden som styrelsen vill presentera under 17 i den dagordning som framgår av punkt 21 i dessa stadgar.
 • De motioner, som senast tre veckor före föreningens årsmöte inkommit till styrelsen.

Senast tre dagar före årsmötet ska följande vara publicerat: 

 • Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 • Styrelsens svar på eventuella inkomna motioner.

 

21.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet. Prokolljusterarna ska också vid behov fungera som rösträknare. 
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år.
 12. Val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år.
 13. Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år, samt i så fall i vilken turordning de inträder som ersättare. 
 14. Val av minst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 15. Val av minst tre ledamöter i en valberedning som ska fungera till och med nästa årsmöte. Årsmötet ska utse en av ledamöterna som sammankallande för valberedningen.
 16. Fastställande av medlemsavgifter.
 17. Ärenden föreslagna av styrelsen.
 18. Motioner, som senast tre veckor före föreningens årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, samt styrelsens yttrande över dessa.
 19. Övriga frågor, som dock inte kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.

 

22.

Vid extra årsmöte får, förutom 1– 6 i punkt 21, endast förekomma de ärenden som har angetts i kallelsen. 

23. Motion till årsmötet kan väckas av enskild medlem. Den ska vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inkommen motion, och enligt punkt 20 också publicera yttrandet på föreningens officiella hemsida. 
 

24.

Rätt att närvara vid årsmöte och extra årsmöte har endast medlem, revisor och av styrelsen särskilt inbjudna personer. Medlem ska för att få närvara på begäran kunna legitimera sig.

 

25.

På ett årsmöte har alla närvarande medlemar yttranderätt och förslagsrätt. Detsamma gäller föreningens revisorer även om dessa inte är medlemmar. 

 

26.

På ett årsmöte gäller följande beträffande rösträtt och beslut:

 • Alla medlemmar har rösträtt, förutsatt att de är myndiga. Enda undantaget från denna regel gäller för styrelseledamöter när frågan om ansvarsfrihet behandlas och då har de endast yttranderätt. 
 • Rösträtten får inte utövas genom ombud.
 • Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
 • Om inget annat framgår av stadgarna fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika antal röster i samband med val ska lottning användas för ett avgörande. Vid lika antal röster i andra frågor har mötesordföranden utslagsröst, under förutsättning att han eller hon är medlem i föreningen, annars avgör lotten.

 

Verksamhets- och räkenskapsår

27.

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från föreningens årsmöte till och med årsmötet året därpå. 

 

Revision

28.

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning ska årsmötet välja minst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. Minst en av de ordinarie revisorerna ska vara auktoriserad eller godkänd. 

Arbetstagare inom föreningen får inte väljas.

Revisorerna ska till föreningens årsmöte överlämna en revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper. 

Revisorerna får delta i samtliga inom föreningen förekommande sammanträden och möten och ska närvara vid årsmöte såvida de inte har giltigt förfall.  

 

Valberedning

29. 

För val av styrelse och revisorer ska årsmötet utse en valberedning som ska bestå av minst tre ledamöter, varav årsmötet ska utse en av dessa som sammankallande. 

Valberedningen bör vara sammansatt så den representerar föreningens olika aktiviteter, utövare och medlemmar.

Utöver vad som sägs i punkterna 32 – 34 ska det finnas en instruktion för valberedningens arbete som ska ha fastställts på ett årsmöte.

 

30.

Valbar till valberedning är röstberättigad medlem. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas, även om han eller hon är medlem. 

Nominering av kandidater till förtroendeposter

31.

Kandidater till årsmötets val av styrelse och revisorer ska vara offentliggjorda i förväg enligt vad som sägs i punkterna 32 och 34.

 

32.

Valberedning ska presentera sina kandidater till val av styrelse och revisorer genom att publicera namnen på föreningens officiella hemsida senast sex veckor före utlyst årsmöte. Informationen ska fram till årsmötet vara lätt att hitta på hemsidan.

 

33.

För val av styrelse och revisorer kan medlemmar när som helst vända sig till valberedningen och ge förslag på kandidater eller ge förslag som på annat sätt kan påverka valberedningens arbete. För att valberedningen ska få tid att värdera olika förslag är det viktigt att kontakter med valberedningen sker i god tid innan utlyst årsmöte. 

 

34.

Om en medlem till årsmötet vill nominera annan eller andra kandidater än dem valberedningen föreslår är detta möjligt. Nominering av andra kandidater ska ske skriftligt till valberedningen senast fyra veckor före utlyst årsmöte. Den skrivelsen ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn på, och kontaktuppgifter till, den som nomineras.
 • Till vilken post nomineringen gäller.
 • Kort presentation av den föreslagna kandidaten.
 • Namn på den som står bakom nomineringen, liksom uppgifter om adress och andra lämpliga kontaktuppgifter. 

Valberedningen ska kontrollera uppgifter om både den som nominerat och den som nomineras. Följande ska vara uppfyllt för att nomineringen ska vara giltig:

 • Den som nominerat kandidat ska vara medlem.
 • Den som nomineras ska antingen vara medlem eller bli det före årsmötet.
 • Den som nomineras ska ha bekräftat sin kandidatur. 

Valberedningen ansvarar för att de kandidater som föreslagits av medlemmar, och vars nominering bedömts vara giltig, presenteras på föreningens officiella hemsida. Detta ska göras senast två veckor före utlyst möte. Informationen ska fram till årsmötet vara lätt att hitta på hemsidan. 

 

Stadgeändring

35.

Förslag om ändring av dessa stadgar får endast beslutas på föreningens ordinarie årsmöte. Frågan om ändring av stadgarna måste ha framgått av kallelsen till mötet. För ett godkännande av ändringsförslag krävs att förslaget får stöd av minst två tredjedelar av alla röster vid mötet. 

 

Upplösning av föreningen

36.

För beslut om föreningens upplösning krävs en majoritet av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Medlemmar ska kunna styrka, att de fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. RF och SvFF ska omedelbart underrättas om föreningens upplösning genom kopia av protokollen från de årsmöten som beslutar åtgärden, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen. Beslut om upplösning av föreningen ska innehålla uppgifter om hur föreningens tillgångar ska användas. 

 

Tvist

37.

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska i stället avgöras enligt lagen om skiljeförfarande, utom i fall då annan särskild ordning ska gälla enligt RF:s eller SvFF:s stadgar. Följande ska gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten ska svara för egna kostnader och för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive eventuella kostnader för en sekreterare, delas lika mellan parterna.