Företag

Allt inför årsmötet den 13 mars

  • 13 mars 2024

Idag onsdag den 13 mars håller Djurgården Fotboll årsmöte. Här hittar du allt du behöver veta.

På onsdag den 13 mars är det dags för årsmöte i Djurgården Fotboll. Nedan finner du dagordningen, valberedningens förslag, motioner med tillhörande yttranden från styrelsen, samt årsredovisningen.

Datum: Onsdagen den 13 mars.
Tid: 18:00.
Plats: TV4-huset, huvudentrén, Tegeluddsvägen 3-5, Stockholm.

Förannmäl dig gärna här om du tänkt komma så att vi lättare kan beräkna dryck och tilltugg.

DAGORDNINGEN:

1.  Fastställande av röstlängd för mötet.
2.  Fråga om mötets behöriga utlysande.
3.  Fastställande av dagordning.
4.  Val av ordförande för mötet.
5.  Val av sekreterare för mötet.
6.  Val av två protokolljusterare som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet. Prokolljusterarna ska också vid behov fungera som rösträknare. 
7.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
8.  Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
9.  Fastställande av balans- och resultaträkningen.
10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.   Val av föreningsordförande för en tid av ett år.
12.   Val av ordinarie ledamöter.
13.   Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år, samt i så fall i vilken turordning de inträder som ersättare. 
14.   Val av minst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
15.   Val av minst tre ledamöter i en valberedning som ska fungera till och med nästa årsmöte. Årsmötet ska utse en av ledamöterna som sammankallande för valberedningen.
16.   Fastställande av medlemsavgifter.
17.   Ärenden föreslagna av styrelsen.
18.   Motioner, som senast tre veckor före föreningens årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, samt styrelsens yttrande över dessa.
19.   Övriga frågor, som dock inte kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
20.   Avtackning av avgående styrelseledamöter
21.   Årets Djurgårdare Dam/Herr
22.   Kurt Hammargrens Minnesfond
23.   Årets DIF-insats
24.   Mötet avslutas

Här hittar du mer information inför årsmötet:
Aktuella motioner samt styrelsens yttranden
Valberedningens förslag och intervjuer
Revisionsberättelse
Årsredovisningen 2023

Kort kommentar om årsredovisningen:
Även 2023 visar Djurgården Fotboll ett plusresultat. Rörelseresultatet slutade på 34,4 mkr. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 261,4 mkr.

Varmt välkommen till årsmötet!

Datum: Onsdagen den 13 mars.
Tid: 18:00.
Plats: TV4-huset, huvudentrén, Tegeluddsvägen 3-5, Stockholm.

Senaste nyheter

Relaterat