Företag

Styrelsens yttrande på inkomna motioner inför årsmötet

  • Föreningen
  • 8 mars 2024

Det har inkommit fyra motioner inför årsmötet på onsdag den 13 mars. Här är styrelsens yttranden på dessa motioner.

Den 13 mars klockan 18:00 är det årsmöte i Djurgården Fotboll.

Förannmäl dig gärna här om du tänkt komma så att vi lättare kan beräkna dryck och tilltugg.

Datum: Onsdagen den 13 mars.
Tid: 18:00.
Plats: TV4-huset, huvudentrén, Tegeluddsvägen 3-5, Stockholm.

MOTIONER

Styrelsen ska enligt våra stadgar yttra sig över inkomna motioner och publicera yttrandet på DIF.se senast tre dagar före årsmötet. Här nedan kan du läsa motionerna i sin helhet samt styrelsens yttranden.

HÄR kan du ta del av Djurgården Fotbolls stadgar i sin helhet.

FÖLJANDE FYRA MOTIONER HAR INKOMMIT

Motioner och förslag till motionssvar till årsmötet 2024

Motion nummer 1 
Från: Kent Högberg, medlemsnummer 53156 

Jag yrkar på att DIF fotboll yttrar likvida medel på fem (5) miljoner kronor till DIF hockey där dessa pengar skall öronmärkas till en "spetsning" av truppen till A-laget i jakt på en plats till SHL.

Dessa pengar tas ifrån fotbollssektionen då jag anser att vi bör se till att Djurgårdens IF bör alltid eftersträva efter att ha representanter i högsta ligan i de två största idrotterna i Sverige.

Styrelsens yrkande
Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Djurgården Fotboll står i nära dialog med Djurgården Hockey för att kunna stödja och hjälpa till på olika sätt. Utöver ekonomiskt stöd, i form av lån, tillhandahåller Djurgården Fotboll redan idag delar av sin tjänstemannaorganisation och dess kompetenser som är relevanta för Djurgården Hockey. Det här är frivilliga insatser Djurgården Fotboll med glädje bidrar med.

Dialogen mellan Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey är mycket bra både på styrelse- och tjänstemannanivå men relationen behöver präglas av ömsesidig respekt för de båda föreningarnas självständighet och uppdrag. Det ligger varken i Djurgården Fotboll eller Djurgården Hockeys intresse att införa tvingande åtgärder. Vår gemensamma bedömning, är att det tvärtom, kommer innebära fler problem än lösningar.

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.

Motion nummer 2 
Från: Martin Eriksson, medlemsnummer 47471 

Jag skulle vilja skicka in en motion om att minst 20% av det egna kapitalet ska placeras i index och/eller räntefonder. Förutsatt att det egna kapitalet är minst 50 miljoner kronor. 
Så undviker föreningen ett scenario där pengarna ”äts upp av inflation”.
Om det egna kapitalet är 50 miljoner eller mer anser jag att minst 20% bör kunna avvaras på börsen och att den investeringen inte heller borde påverka varken den dagliga verksamheten eller den långsiktiga strategin. 

Styrelsens yrkande
Styrelsen yrkar avslag på motionen

Djurgården Fotboll har de senaste åren förstärkt sin ekonomiska ställning och kommer sannolikt framledes ha perioder med överlikviditet, definierat som perioder med mer finansiella tillgångar än vad som behövs för den underliggande verksamheten. Utifrån den nya ekonomiska verkligheten har föreningen under 2023 tagit fram en finanspolicy.

Policyn fastställer strategiska riktlinjer för koncernens hantering av finansiella risker. Syftet är att ange hur finansverksamheten inom Djurgården Fotboll ska styras, klargöra ansvarsfördelningen i finansiella frågor, ange hur finansiella risker ska hanteras, ange målsättning med förvaltningen, ange vilka tillgångar och med vilka limiter portföljens medel får placeras, tydliggöra vilka tillgångsslag som är tillåtna samt ange limit för hur dessa fördelas inom portföljen samt fastställa rapportering, uppföljning, ansvarsfördelning och kontroll.

Det är styrelsens bedömning att finanspolicyn hanterar det scenario som motionen adresserar och det är styrelsens önskemål att finanspolicyn kan fortsätta implementeras i sin helhet utan att enskilda delar bryts ut. Styrelsen vill också betona att det är skillnad på eget kapital och likviditet.

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen men delar självfallet motionsställarens ambition att vi ska förvalta likviditeten på bästa sätt.

Motion nummer 3 
Från: Andreas Zeider , medlemsnummer 36984 

Motion: För Ökad Internationell Träning för Djurgårdens båda A-lag under Vintern 

Bakgrund: Djurgårdens A-lag har under senaste åren visat framstående prestationer inom svensk fotboll. För att fortsätta denna framgång och säkerställa optimal form inför tävlingssäsongen, föreslår vi att Djurgårdens A-lag bör tillbringa minst en månad utomlands under vinteruppehållet. 

Syfte: Syftet med detta förslag är att ge spelarna möjlighet att träna under optimala förhållanden och främja lagets framgång i turneringar som exempelvis svenska cupen. Genom att spendera tid utomlands kan spelarna också knyta starkare band och förbättra lagkemin, vilket kan vara avgörande för säsongens resultat. 

Fördelar 

Optimala Träningsförhållanden: Genom att vistas utomlands under vintern kan spelarna träna under bättre väderförhållanden och undvika de utmaningar som kyla och snö medför. 

Familjefokus: För att stödja spelarnas välbefinnande och balans mellan idrott och familjeliv bör möjligheten ges att ta med familjen under denna period. Detta kommer att skapa en stödjande miljö för spelarna och minska risken för isolering. 

Lagkemi och Samarbete: Genom att tillbringa tid tillsammans utanför planen kan spelarna stärka lagkemin och förbättra kommunikationen, vilket i sin tur kan översättas till förbättrad prestation på planen. 

Förslag till beslut: Jag föreslår att Djurgårdens Fotbollsförening beslutar att Djurgårdens A-lag bör tillbringa minst en månad utomlands under vinteruppehållet för att förbereda sig inför den kommande säsongen. Spelarna bör också ges möjlighet att ta med sina familjer under denna period för att främja en balanserad och hållbar livsstil för samtliga inblandade. 

Styrelsens yrkande
Styrelsen yrkar avslag på motionen

Djurgården Fotbolls sportsliga ledning och organisation lägger idag en mycket noggrann plan för hela försäsongsupplägget och i den ingår i regel träningsläger utomlands.

Det är styrelsens bestämda åsikt att det är den sportsliga organisationen, där sportchef, tränare, medicinskt team med flera ingår, är de som är bäst lämpade att göra avvägningar och fatta beslut kring tränings- och matchupplägg. Styrelsens bedömning är att ingen annan ordning är möjlig, utan att man i för hög utsträckning, inskränker det mandat som getts de sportsligt ansvariga att ta fullt ansvar för sitt uppdrag i Djurgården Fotboll. Det finns också en påtaglig risk, att den typen av förutbestämda operativa förhållningsregler kring träningsupplägg, skulle få som konsekvens att föreningen blir en mindre attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden.

Styrelsens sammantagna bedömning är att motionens innehåll och förslag till beslut inte innebär en sportslig förbättring samtidigt som det innebär allt för stora inskränkningar i det mandat som getts föreningens ansvariga inom den sportsliga verksamheten.

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen.

Motion nummer 4 
Från: Richard Rönnklint, medlemsnummer 39186

Bakgrund: Svensk fotboll behöver en ny plan för hur vi möjliggör byggandet av en stimulerande miljö får våra framtida elitspelare. Den danska modellen ser till att skapa incitament för långsiktiga ekonomiska investeringar i infrastrukturen runt akademiverksamheten. Djurgården som förening borde gå i bräschen för att en sådan modell noggrant utreds hos SvFF och SEF

Sverige halkar efter våra skandinaviska grannländer när det kommer till talangutveckling. De senaste åren har vi fått se hur både danska och norska spelare får alltmer speltid i Europas tio bäst rankade ligor. Jämfört med de svenska spelarna som får allt mindre. Någonting måste göras för att vända denna negativa trend. De största hindren för detta är kortsiktighet, ojämna serier och ekonomi. Vi behöver miniminera dessa hinder så att vi kan sätta fokus på vad som är viktigast; att få våra ungdomar att växa som spelare och medmänniskor. 

En modell att ta sikte på är den som finns i Danmark för U15, U17 och U19. Danska fotbollsförbundet har slopat ett traditionellt resultatbaserat seriesystem som vi har i Sverige. Deras modell bygger på en sluten serieindelning utifrån det licenssystem som finns likt den certifiering SEF har. De 13 klubbar med högst licenspoäng spelar i högsta divisionen för alla tre åldersklasser. De klubbar som ligger på 14:e plats eller lägre spelar i näst högsta divisionen. Det innebär att de med bäst miljö för talangutveckling spelar i den bästa serien. I stället som nu där ett lag med bra årskull får kämpa för att hålla sig kvar i serien efter att spelarna har blivit för gamla. När faran att åka ur försvinner så blir resultatfokuset mindre vilket främjar en offensiv fotboll snarare än destruktivitet. Fördelen med det är också att man premierar en långsiktighet i verksamheten. 

I och med nationella serier byggt på licenssystem så möter man också bästa möjliga motstånd utifrån sina egna förutsättningar. Nationella serier leder självklart till ökade resekostnader. Men Danmark har fasta speldagar på lördagar där U15, U17 och U19 möter samma motståndare. Tack vare det krockar inte matcherna med skolan samtidigt som det går att ha kombinerade bortaresor. Det medför att det till exempel räcker med en eller två bussar i stället för tre. Vilket gör att det ekonomiska argumentet försvinner.

Förslag till beslut: Att Djurgården Fotboll ska arbeta för att SvFF tillsammans med SEF inleder en utredning om ny seriestruktur för de äldre akademilagen som tar inspiration utifrån den danska modellen. 

Styrelsens yrkande
Styrelsen yrkar avslag av motionen men har en positiv inställning till andemeningen i motionen och föreslår därför en fördjupad dialog mellan ansvariga tjänstemän och motionsställaren.

Djurgården Fotboll ska vara, och är på många sätt redan, en aktiv part i att verka för den mest optimala talangutvecklingen för svensk fotboll. Det görs rent konkret genom den egna verksamheten, via vår position i Stockholmsfotbollen, vårt deltagande i Stockholmsalliansen (som på ungdomssidan även innefattar BP utöver AIK och Hammarby), den goda relationen med och den aktiva positionen i SEF samt genom regelbunden kontakt med SvFF.

Certifieringssystemet för akademierna, tävlingsspel för ungdomslagen, föreningsstruktur i ett land och organisatoriska principer inom fotbollen är var för sig relativt logiska att beskriva och förklara. När dessa däremot börjar överlappa varandra som i motionsställarens framställan blir det däremot mer komplext. Certifieringssystemet, som nyligen uppdaterades med mycket striktare krav och förväntningar på föreningarnas akademier, administreras och genomförs alltjämt av SEF. SvFF å sin sida administrerar och äger formerna för det nationella seriespelet för de äldsta ungdomsåldrarna. Eftersom SEF är en intresseorganisation för ett begränsat antal klubbar, och SvFF:s uppdrag är för hela svensk fotboll, så kommer SEF vara

en av flera parter i ett beslut kring seriespel. Det är därmed oklart om den går att stänga för ett begränsat antal klubbar.

Det finns således kritiska frågor som föregår motionsställarens förslag, som först behöver behandlas och prövas. Styrelsen föreslår därför att en dialog upprättas mellan ansvariga tjänstemän och motionsställaren där organisationen ges möjlighet att redogöra för det systematiska arbete som redan bedrivs för att främja och förflytta positionerna för svenska talangutveckling samtidigt som motionsställaren ges möjlighet att ställa frågor och utveckla sina resonemang.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Senaste nyheter

Relaterat