Företag

Valberedningens förslag till styrelse

  • Föreningen
  • 10 mars 2023

Den 14 mars är det årsmöte i Djurgården Fotboll. Här följer valberedningens förslag till ordförande, ordinarie ledamöter samt revisorer. Se intervjuer med de föreslagna ledamöterna i artikeln nedan.

Den 14 mars är det årsmöte i Djurgården Fotboll. Här följer en längre kommentar från Valberedningen angående deras förslag till styrelse. 

Att information om vårt stundande årsmöte drunknar i flödet kring slutspel i cuper av både svensk och europeisk karaktär är en god fingervisning för hur långt föreningen kommit. Djurgården Fotboll har rustat sig för otroliga möjligheter, men vi har också stora skyldigheter att tillvarata läget och satsa med föredömme. Den skyldigheten åligger oss medlemmar och den styrelse vi anförtror.

Utöver kandidater, styrelseledamöter och ledning har vi under det gångna året även samtalat med många av föreningens medlemmar. Återkopplingen i dessa samtal är till viss del färskvara sett till senaste händelser och resultat, men vi plockar ändå upp en röd tråd; man upplever att DIF tar stadiga kliv framåt och att långsiktighet bär frukt.

Förbättringsområden finns och har hela tiden funnits. Blickar vi tillbaka har dessa varit att ha en ekonomi i balands, publikrekrytering, ökat medlemsantal & strategi för sociala medier. Idag är det annat som framträder allt eftersom kansli och stab kunnat växa med föreningen och möjliggjort tydliga framsteg på de områden man satsat. Vår uppfattning är att medlemmarnas samlade återkoppling fortsatt går helt i linje med hur förenigens styrelse och ledning fokuserar våra resurser samt i den takt detta görs. Vi kan alla vara stolta över vad Djurgården Fotboll åstadkommit det senaste decenniet och inte minst det senaste året. Det är inte detsamma som att stå nöjda.

Vi väljer att rekommendera omval av Lars-Erik Sjöberg till ordförande. Under hans ledning har DIF Fotboll gjort en makalös resa där ett nära stöd till nyckelpersoner som VD & sportslig ledning varit och är en viktig faktor. Vi ser i honom ett ominskat driv mot förbättring av andra områden och klara fördelar med bibehållen kontinuitet vid rodret.

Sett till våra andra rekommenderade omval så tillför Mattias Jonson en kritisk erfarenhet och sportslig tyngd till styrelserummet. Han demonstrerar samtidigt ett brinnande engagemang för andra viktiga föreningsområden. Petra Wester har även hon bakgrund som elitspelare inom DIF, men mer aktuellt en lång erfarenhet från fastighetsbranchen. Detta har kommit styrelserummet till gagn då Petra varit och är drivande i viktiga, pågående anläggningsprojekt. Tillsammans bidrar de till såväl spets som bredd.

Årets förslag innehåller även en del förnyelse. Vi har valt att nominera Cecilia Lannebo som ny ledamot. Hon har erfarenheter från ungdomsverksamhet både som utövare och ledare. Därtill kan hon genom sin yrkesbana bistå med med gedigen styrelseerfarenhet. En ytterligare ”ny” ledamot i vårt förslag är Mikael Pawlo, som senast satt i föreningens styrelse mellan åren 2014 - 2018. Mikael är en driftig entreprenör med flera framgångsrika företagslanseringar och har också mycket lång erfarenhet från styrelsearbete. Vi ser att dessa två kandidater skulle kliva in med kort startsträcka och bistå med fortsatt fokus i pågående arbete från ett nytt perspektiv.

Sett till styrelsesammansättningen så speglar den i vår mening föreningens bredd och tillför spets i de områden som är av vikt. När vi sitter med som åhörare på styrelsemöten glädjs vi också åt det engagemang vi ser från ledamöter i frågor som ligger utanför deras uppenbara spetskompetens. Detta har till följd att ämnen diskuteras utifrån fler perspektiv och att beslut förankras på ett bra sätt.

Utöver redan nämnda rekommenderade ledamöter så har Claes-Göran SylvénPoya Motai och Linda Wijkström ett år kvar på sina mandat. Därtill noterar vi att Pelle Kotschack är hedersledamot. Vi vill avslutningsvis rikta varmt TACK till Alexander af Jochnick och Ruby Rinman för det arbete de gjort för DIF Fotboll när de nu kliver av sina styrelseuppdrag.

Full Fart Framåt! I vår egen takt. Väl mött på läktarna och årsmötet.

Valberedningen i Djurgården Fotboll
Magnus Öhrman (sammankallande)
Hans von Uthmann
Jenny Furtenbach
Joakim Uebel

Valberedningens förslag i korthet:

Vi föreslår omval av Lars-Erik Sjöberg som ordförande till en period av ett år.

Till ordinarie ledamöter föreslår Valberedningen:

  • Omval av Petra Wester på ett år
  • Omval av Mattias Jonson på två år
  • Nyval av Mikael Pawlo på två år
  • Nyval av Cecilia Lannebo på två år

Linda Wijkström, Clas–Göran Sylvén & Poya Motai valdes på två år under årsmötet 2022 och har ett år kvar på sina mandat.

Ruby Rinman och Alexander af Jochnick har avböjt omval.

Vi noterar att Pelle Kotschack är hedersledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår inga suppleanter.

Till ordinarie revisorer föreslår vi Per Molin som föreningsvald representant och Deloitte AB i form av auktoriserad revisor (med Andreas Frountzos som huvudansvarig). Till revisorssuppleant föreslår vi tillika Deloitte AB (med Henrik Nilsson).

Nedan ser du intervjuer med de föreslagna ledamöterna samt ordföranden

Lars-Erik Sjöberg


Petra Wester


Mattias Jonson


Mikael Pawlo


Cecilia Lannebo

Senaste nyheter

Relaterat