Företag

Allt inför årsmötet den 10 mars

  • Föreningen
  • 8 mars 2022

På torsdag den 10 mars håller Djurgården Fotboll årsmöte på Tele2 Arena. Här är allt du behöver veta.

På torsdag den 10 mars är det dags för årsmöte i Djurgården Fotboll. Nedan finner du dagordningen, valberedningens förslag, motioner med tillhörande yttranden från styrelsen, samt årsredovisningen.

Datum: Torsdagen den 10 mars
Tid: 18:00
Plats: Arenarummet på Tele2 Arena
Entré: Till höger om Arenaslingan 14, på gatuplan under den södra läktaren.

Dagordningen:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av balans- och resultaträkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
14. Val av minst två revisorer och minst en revisorssuppleant för en tid av ett år
15. Val av minst tre (3) ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Ärenden föreslagna av styrelsen - förslag till nya stadgar 
18. Motioner, som senast tre veckor före årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
19. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
20. Årets Djurgårdare herr och dam
21. Kurt Hammargrens minnesfond 
22. Årets DIF-insats
23. Mötet avslutas

Här hittar du mer information inför årsmötet:
Aktuella motioner samt styrelsens yttranden
Valberedningens förslag
Årsredovisningen 2021
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag om höjda medlemsavgifter

Kommentar till årsredovisningen 2021
Även 2021 gör Djurgården Fotboll ett plusresultat. Stort tack alla medlemmar, supportrar, partners och ledare för ert fantastiska stöd och arbete under året.

Som framgår av årsredovisningen för 2021 gör Djurgårdens IF Fotbollförening ett positivt resultat på 8,8 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 125,2 miljoner kronor. Både soliditeten och likviditeten är tillfredsställande. De totala intäkterna i koncernen 2021 uppgick till 173,3 (198,1) miljoner kronor.

Varmt välkommen till årsmötet!

Senaste nyheter

Relaterat